Auriant Mining AB (publ.) verksamhetsuppdatering för 3 månader 2018

By , in PR PR World on .

Ingen malmbrytning genomfördes av bolaget under det första kvartalet 2018. Guldproduktionen under första kvartalet kom från malm, som staplats på höglakning under 2017. Produktionen för första kvartalet 2018 var 70,6 kg (2 270 oz), jämfört med 95,2 kg (3 061 oz) producerat från lakningsanläggningen under det första kvartalet 2017, dvs en minskning med 26% (den totala guldproduktionen från både laknings- och graviatationsanläggningarna under första kvartalet 2017 var 110,9 kg (3 565 oz)).Den 20 oktober 2017 tillkännagav Auriant Mining planer på att tillfälligt stoppa gruvverksamheten vid Tardan under det första halvåret 2018. Under första kvartalet gjordes  förberedande arbeten för byggandet av CIL-anläggningen. Bolaget fortsatte också att bygga  en väg till Pravoberezhniy-fyndigheten (10 km) och arbetet förväntas vara klar under det andra kvartalet 2018. Vägen kommer att säkra tillgång till fyndigheten så att gruvverksamheten kan påbörjas under det tredje kvartalet 2018.  Bolaget är övertygat om att man kan uppnå sitt produktionsmål på 500 kg guld för år 2018.För mer information, vänligen kontakta:Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: [email protected]
Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213
Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining
Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land. BilagaQ1 2018 operational REPORT

%d bloggers like this: