Průlomová cena (Breakthrough Prize) zahajuje období veřejných nominací na ceny v základní fyzice, vědách o živé přírodě a matematice pro rok 2019

By , in PR PR California on .

Největší světové ceny za vědu budou uděleny na podzim roku 2018 na celosvětově vysílaném ceremoniálu v Silicon Valley

Průlomová cena pro rozšíření dosahu vytvořila partnerství s Evropskou federací akademií věd a humanitních věd (ALLEA) a sítí ResearchGate

SAN FRANCISCO, 2- února 2018 – Průlomová cena (Breakthrough Prize) zahájila období veÅ™ejných nominací na své ceny pro rok 2019 v odvÄ›tvích základní fyziky, vÄ›dách o živé přírodÄ› a matematice. Ceny budou pÅ™edány na podzim roku 2018 bÄ›hem slavnostním pÅ™edávání cen v Silicon Valley, které bude vysíláno ve svÄ›tových televizích.

Nominace mohou být podávány online do 30. dubna 2018. A�koliv jsou nominace na vlastní osobu zakázány, každý může nominovat druhou osobu. Nomina�ní formulář a pravidla jsou k dispozici na webových stránkách www.breakthroughprize.org.

Průlomová cena, největší světové ocenění za vědu, bude již pátým rokem udělována nejlepším vědcům, kdy v oblasti věd o živé přírodě budou uděleny až �tyři, jedna ve fyzice a jedna v matematice. Každé ocenění je doprovázeno cenou 3 milionů USD.

Navíc bude uděleno až šest cen Nové horizonty (New Horizons Prize), každá v hodnotě 100 000 USD, které budou přiznány slibným za�ínajícím badatelům v oborech základní fyziky a matematiky.

Průlomová cena (Breakthrough Prize), nazývaná „Oskary za vÄ›du”, pořádá slavnostní pÅ™edávání cen na poÄ�est dosažených výsledků laureátů a pro Å¡irokou podporu vÄ›deckého úsilí a inspiraci další generace vÄ›dců. Jako souÄ�ást této události se laureáti zúÄ�astní programu celodenního sympózia pÅ™ednášek a diskuzí, které se uskuteÄ�ní den po slavnostním pÅ™edávání cen.

Již druhým rokem bude Průlomová cena spolupracovat se dvěma prestižními institucemi – Evropskou federací akademií věd a humanitních věd (ALLEA) a sítí ResearchGate, aby se přímo zabývaly výzkumnými pracovníky a vědeckou komunitou.

Federace ALLEA se bude snažit zvýšit povědomí o možnosti nominovat skvělé vědce a matematiky na jejích webových stránkách a dalších komunika�ních kanálech. ALLEA sdružuje 59 akademií ve více než 40 zemích, při�emž �lenové vedou vědecké výzkumy ve všech oblastech přírodních, spole�enských a humanitních oborů.

Spole�nost ResearchGate osloví svou multidisciplinární síť 12 milionů ověřených vědců, aby zvýšila povědomí o nominacích. Na síti ResearchGate vědci z 193 zemí a všech oblastí vědy a matematiky spojují a sdílejí svůj výzkum – sou�asný a minulý. Členové sítě ResearchGate budou povzbuzováni k tomu, aby nominovali své kolegy na ceny v roce 2019 v oboru základní fyziky, vědy o živé přírodě a matematiky.

Průlomové ceny jsou sponzorovány Sergejem Brinem, Priscillou Chan a Markem Zuckerbergem. Vítěze ur�ují výběrové komise, které jsou složeny z dřívějších laureátů Průlomové ceny, jenž vybírají vítěze ze seznamu kandidátů zapsaných v průběhu nominace.

Průlomová cena v základní fyzice

Jedna Průlomová cena v základní fyzice 2019 (3 miliony USD) bude udělena osobám, které významnou měrou přispěly k lidskému poznání. Je otevřena všem teoretickým, matematickým a experimentálním fyzikům, kteří pracují nad největšími záhadami vesmíru. Tato cena může být rozdělena mezi libovolný po�et vědců. Jsou také přijímány nominace na Cenu nové horizonty ve fyzice, která bude představovat až tři ocenění �ástkou 100 000 USD pro za�ínající vědce, kteří ve svém oboru již dosáhli významného pokroku.

Členy výběrové komise pro Průlomovou cenu v základní fyzice 2019 jsou: Nima Arkani-Hamed, Charles L. Bennett, Lyn Evans, Michael B. Green, Alan Guth, Stephen Hawking, Joseph Incandela, Takaaki Kajita, Alexei Kitaev, Maxim Kontsevich, Andrei Linde, Arthur McDonald, Juan Maldacena, Lyman Page, Saul Perlmutter, Joseph Polchinski, Alexander Polyakov, Adam Riess, John H. Schwarz, Nathan Seiberg, Ashoke Sen, David N. Spergel, Andrew Strominger, Kip S. Thorne, Cumrun Vafa, Yifang Wang, Rainer Weiss a Edward Witten.

Průlomová cena ve vědách o živé přírodě

Až �tyři Průlomové ceny ve vědách o živé přírodě 2019 (každá v hodnotě 3 milionů USD) budou přiznány osobám, které u�inily převratný pokrok v chápání živých systémů a prodloužení lidského života.

Členy výběrové komise pro Průlomovou cenu ve vědách o živé přírodě 2019 jsou: C. David Allis, James P. Allison, Victor Ambros, Cornelia I. Bargmann, Alim Louis Benabid, David Botstein, Edward S. Boyden, Lewis C. Cantley, Emmanuelle Charpentier, Joanne Chory, Don W. Cleveland, Hans Clevers, Karl Deisseroth, Titia de Lange, Mahlon R. DeLong, Jennifer A. Doudna, Stephen J. Elledge, Napoleone Ferrara, Michael N. Hall, John Hardy, Helen Hobbs, Eric S. Lander, Robert Langer, Richard P. Lifton, Kazutoshi Mori, Kim Nasmyth, Harry F. Noller, Roeland Nusse, Yoshinori Ohsumi, Svante Pääbo, Gary Ruvkun, Charles L. Sawyers, Alexander Varshavsky, Bert Vogelstein, Peter Walter, Robert A. Weinberg, Shinya Yamanaka a Huda Zoghbi.

Průlomová cena v matematice

Jedna Průlomová cena v matematice 2019 (3 miliony USD) bude udělena osobě, která se významnou měrou při�inila v oboru matematiky. Navíc budou uděleny až tři ceny Nové horizonty v matematice, což je ocenění v hodnotě 100 000 USD pro za�ínající matematiky, kteří již dosáhli významného pokroku v tomto odvětví.

Členy výběrové komise pro Průlomovou cenu v matematice 2019 jsou: Ian Agol, Jean Bourgain, Simon Donaldson, Maxim Kontsevich, Christopher Hacon, Jacob Lurie, James McKernana, Terence Tao a Richard Taylor.

Informace o Průlomových cenách naleznete na webových stránkách www.breakthroughprize.org.

O federaci ALLEA
ALLEA (Všechny evropské akademie) je Evropská federace akademií věd a humanitních věd. Byla založena v roce 1994 a sdružuje téměř 60 akademií věd a vědeckých organizací z více než 40 zemí regionu Rady Evropy. ALLEA je financována z ro�ních příspěvků svých �lenských akademií a zůstává plně nezávislá na politických, náboženských, obchodních nebo ideologických zájmech.

Členské akademie fungují jako vědecké organizace, think-tanky nebo výzkumné organizace. Jsou to samosprávná spole�enství lídrů vědeckého výzkumu ve všech oblastech přírodních věd, spole�enských věd a humanitních oborů. ALLEA proto poskytuje přístup k jedine�nému lidskému zdroji intelektuální excelence, zkušeností a odborných znalostí. Navíc její integra�ní �lenská struktura zahrnuje akademie z �lenských států EU i mimo EU v Evropě.

ALLEA se snaží přispět ke zlepšení rámcových podmínek, za nichž může věda a stipendium vyniknout. Spole�ně se svými �lenskými akademiemi je ALLEA schopna řešit celou škálu strukturálních a politických otázek, jimž Evropa �elí ve vědě, výzkumu a inovacích. Tímto způsobem se řídí spole�ným chápáním Evropy, spojenými historickými, spole�enskými a politickými faktory, jakož i vědeckými a ekonomickými důvody.

O síti ResearchGate
Síť ResearchGate byla založena v roce 2008 lékaÅ™i Dr. Ijadem Madischem a Dr. Sörenem Hofmayerem spolu s poÄ�ítaÄ�ovým specialistou Horstem Fickenscherem. Posláním spoleÄ�nosti je propojit svÄ›t vÄ›dy a zpřístupnit výzkum vÅ¡em. 12 milionů vÄ›dců uÄ�inilo více než 140 milionů pÅ™ipojení k této síti a dennÄ› sdílí více než půl milionu aktualizací o svém výzkumu. SpoleÄ�nost ResearchGate dokonÄ�ila Ä�tyÅ™i kola financování spoleÄ�nostmi Benchmark, Founder Fund, Billem Gatesem a dále spoleÄ�nostmi Tenaya Capital, Wellcome Trust, Goldman Sachs Investment Partners a Four Rivers Group.

 

SOURCE Breakthrough Prize

The following two tabs change content below.
Sarah Thompson

Sarah Thompson

Sarah is a financial reporter, focusing on technology, national security, and policing. Before joining Daily Telescope she worked as a staff writer at Fast Company and spent two years as a foreign correspondent in Turkey. Her work has been published in Al Jazeera America, The Nation, Vice News, Motherboard, and many other outlets.
%d bloggers like this: