Spole�nost Tiens Group představila novou globální strategii zna�ky zaměřenou na mladou generaci

By , in PR PR Health on .

TIANJIN, Čína, 3. února 2018 — Dne 28. ledna 2018 zahájil pÅ™edseda spoleÄ�nosti Tiens Group, Li Jinyuan tiskovou konferenci v centrále spoleÄ�nosti Tiens Group v Tianjinu, aby oznámil celosvÄ›tové zahájení nové strategie brandingu a modernizace. S více než 6000 úÄ�astníky byla tato konference první významnou akcí spoleÄ�nosti Tiens Group v novém roce. Pro zrychlení mezinárodní expanze a strategie brandingu spoleÄ�nosti Tiens Group, která se zaměřuje na mladou generaci tÅ™icátníků, bude její nová strategie integrovat témata nových poÄ�átků, nových metod, nových obchodních modelů a nové budoucnosti, pÅ™iÄ�emž bude udržovat svou stabilní mezinárodní expanzi.

Spole�nost Tiens Group byla založena v roce 1995 a během své 23leté historie se rozrostla z malého soukromého podniku na mezinárodní konglomerát, kterým je dnes. V sou�asné době má Tiens Group pobo�ky ve 110 zemích a regionech, které pokrývají trhy ve více než 190 zemích po celém světě v oblastech jako biotechnologie, zdravotnictví, hotelnictví a cestovní ruch, vzdělávání a školení, elektronický obchod, mezinárodní obchod a finance. Vytvořila také strategické aliance se špi�kovými podniky v mnoha zemích a stala se přední �ínskou globální zna�kou.

Globální konferenci na téma globální strategie brandingu spole�nosti Tiens Group zahájila Carol Huang, ředitelka oddělení skupinových zna�ek a mezinárodních vztahů s veřejností. Paní Huang vysvětlila, že průzkum trhu spole�nosti Tiens Group vedl spole�nost k přesunu svého zaměření na mladé ženy ve věku kolem 30 let a Tiens Group zvýší své úsilí v rámci propagace své nové strategie. Na konferenci spole�nost Tiens Group také představila novou zna�ku Logo / VI / CI, nové a aktualizované balení produktu a nové oficiální webové stránky. Nová strategie digitálního marketingu spole�nosti se uplatňuje v každém odvětví a poskytuje globálním uživatelům, kteří se zajímají o možnosti rozvoje a spolupráce spole�nosti Tiens Group, jasné implementa�ní nápady, přátelskou komunitu pro výměnu názorů a marketing.

Na konferenci byly také zdůrazněny základní hodnoty zna�ky Tiens Group, které zahrnují soustředění se na globální trhy, rozvojovou výkonnost a poslání spole�nosti Tiens Groups, kterým je láska, zdraví a služba komunitě.

Celková modernizace strategie brandingu spole�nosti Tiens Group a zdokonalení jejích firemních systémů CI a VI umožní nové image spole�nosti, aby se stala pozitivní silou ve světě a vytvořila globální aliance.

Nová série CELLES TIANE M & Y HYDRA spoleÄ�nosti Tiens Group, která nedávno získala ocenÄ›ní BEST TASTE AWARD pro rok 2017 – každoroÄ�ní cenu pro energizující přípravky péÄ�e o pleÅ¥ (udÄ›lovanou spoleÄ�ností SINA Corporation, pÅ™ední online mediální spoleÄ�ností obsluhující Čínu a globální Ä�ínské komunity), byla bÄ›hem této akce zveÅ™ejnÄ›na poprvé, k velké radosti publika.

V mediálním rozhovoru pÅ™ed konferencí promluvil pÅ™edseda Li Jinyuan o možnostech globální expanze spoleÄ�nosti Tiens Group v roce 2018 a uvedl: „Globální ekonomická integrace a informace se stanou v roce 2018 trendem. V rámci strategie Pásu a cesty spoleÄ�nost Tiens Group využívá technologie velkých dat a cloudové výpoÄ�etní techniky k integraci svých sítí a k dosažení obchodní synergie pÅ™i vyÄ�lenÄ›ní 21 regionů pokrývajících 224 zemí a regionů a průniku do pÄ›ti kontinentů svÄ›ta. Tiens Group nejen „vystupuje ven”, ale také „pÅ™ináší smÄ›rem dovnitÅ™” díky zavádÄ›ní různorodých projektů pro zajiÅ¡tÄ›ní podnikání, ochranu zamÄ›stnanosti, propagaci zdraví a bezpeÄ�nosti a zajiÅ¡tÄ›ní rozvoje.”

Richard Shaw, Číňan amerického původu, který dříve působil jako viceprezident pro strategické plánování a viceprezident vedení portfolia zna�ky pro největší skupinu přímého prodeje na světě, se nedávno připojil ke globálnímu přímému prodeji spole�nosti Tiens Group jako generální manažer a také se zú�astnil této konference. Pan Shaw uvedl, že model diverzifikace podnikání, síťové integrace a obchodní synergie předsedy Li Jinyuana tvoří komer�ní mechanismus pro mezinárodní propojení. Je to ur�itě novátorská strategie, která má potenciál stát se předním obchodním modelem a trendem vývoje zna�ky.

Co se týÄ�e vývoje spoleÄ�nosti Tiens Group v Dubaji, který byl zmínÄ›n v televizním vysílání CATV v Dubaji, pÅ™edseda Li Å™ekl, že Tiens Group provádí v Dubaji průzkum trhu od poÄ�átku roku 2000. PÅ™i plném respektu a porozumÄ›ní místních zvyků a kultury spoleÄ�nost Tiens Group pÅ™esnÄ› oslovila spotÅ™ebitelské skupiny v Dubaji s pÅ™ednostním zaměřením na trh mladých a poskytuje spotÅ™ebitelům marketing založený na zkuÅ¡enostech, aby skuteÄ�nÄ› pÅ™esvÄ›dÄ�ila zákazníky o hodnotÄ› produktů Tiens Group. To bude pro spoleÄ�nost Tiens Group výchozí místo pro šíření vlivu své znaÄ�ky a koneÄ�né dosažení uznání její hodnoty v Dubaji. V budoucnu spoleÄ�nost Tiens Group využije dobÅ™e zavedené průmyslové odvÄ›tví OEM a ODM v Dubaji, aby v tomto regionu využila systémy OEM, ODM a dokonce i logistické, skladové a distribuÄ�ní systémy, aby dodávala produkty Tiens do sousedních regionů, vÄ�etnÄ› Evropy, StÅ™edního východu, a severní Afriky.

S ohledem na budoucnost globálního rozvoje spoleÄ�nosti Tiens Group pÅ™edseda Li zdůraznil, že spoleÄ�nost Tiens Group pÅ™ijme mezinárodní znaÄ�ku s kulturnÄ› specifickými charakteristikami a využije výhodné pÅ™edpisy, které pomohou implementovat strategii rozvoje sítí a obchodní synergie. Bude také usilovat o prohloubení rozvoje v regionu Pásu a cesty, aby vytvoÅ™ila platformy jako Maya E-commerce, Tai Ji Sun Health, mezinárodní turistická asociace All-Legend International Tourism Union, Mezinárodní hotelová aliance, SynaCo Education and Training, International Yiwu, e-peněženky a další osvÄ›dÄ�ené rozsáhlé platformy v oblasti zdravotní péÄ�e. Interaktivní marketing a integrace služeb budou rovněž využívány k podpoÅ™e filozofie spoleÄ�nosti Tiens Group v oblasti vytváření bohatství pro rodiny na celém svÄ›tÄ›, dosažení rozmanité globální aliance podniků a vytvoÅ™ení svÄ›tovÄ› proslulé Ä�ínské znaÄ�ky.

Po nÄ›kolika mÄ›sících peÄ�livého plánování a přípravy na vysoké úrovni bude spoleÄ�nost Tiens Group v roce 2018 posouvat svou globální strategii znaÄ�ky na další úroveň, pÅ™iÄ�emž tato tisková konference bude výchozím bodem. Za úÄ�elem oznámení nové strategie internacionalizace spoleÄ�nosti Tiens Group pÅ™edseda Li Jinyuan pozval na tuto událost její vedoucí pracovníky a obchodní zástupce z celého svÄ›ta a osobnÄ› vyzval novÄ› jmenovaného výkonného Å™editele, který pÅ™ichází z podniku patřícího na seznam spoleÄ�ností Fortune 500, aby se k nÄ›mu pÅ™ipojil na pódiu.

Odkazy na fotografie: http://asianetnews.net/Download.asp?ID=306162

SOURCE Tiens Group

The following two tabs change content below.
Jasmine Petters

Jasmine Petters

Jasmine hails from the city of Nizams, Hyderabad, and is currently pursuing her M.D. from there only. She is an internet wizard and has keen passion in All Things tech. She is a regular Comment contributor for The Daily Telescope and writes a Web column, in which she covers war, sports, and everything in between.
%d bloggers like this: