SUTPKIB „INVL Technology“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

By , in PR PR Sci/Tech on .

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio visuotinio SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:1. Supažindinimas su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su SUTPKIB „INVL Technology“ 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie SUTPKIB „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
4. Dėl akcinės bendrovės SUTPKIB „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
SUTPKIB „INVL Technology“  pelną paskirstyti taip:
5. Sandorių su susijusiomis šalimis politikos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į Lietus Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio nuostatas, patvirtinti SUTPKIB „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politiką.
Nustatyti, jog sandorių su susijusiomis šalimis politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
6. SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas naujos redakcijos tvirtinimas.
6.1. Atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais, pritarti SUTPKIB „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimui keičiant visą sutarties tekstą (pridedama).
6.2. Įgalioti valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ privataus kapitalo padalinio vadovą Vytautą Plunksnį pasirašyti naujos redakcijos depozitoriumo paslaugų sutartį SUTPKIB „INVL Technology“ vardu.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]
PriedaiUTIB INVL Technology 2017 audituota metine informacijaAtsakingu asmenu patvirtinimas_20180409INVL Technology-Depozitoriumo sutarties Nr. 2016-05 pakeitimas Nr.2INVL Technology_Sandoriu su susijusiomis salimis politikaINVL Technology Audito komiteto ataskaita 2017

The following two tabs change content below.
Maria Burns

Maria Burns

Maria is a Viral News Editor who graduated from the University Of California. She likes social media trends, being semi-healthy, Buffalo Wild Wings and vodka with lime. When she isn’t writing, Maria loves to travel. She last went to Thailand to play with elephants and is planning a trip to Bali.
%d bloggers like this: