Tiens Group prichádza s novou globálnou brandingovou stratégiou zameranou na mladú generáciu

By , in PR PR Health on .

TIANJIN, Čína, 2. februára 2018 — 28. januára 2018 otvoril prezident spoloÄ�nosti Tiens Group Li Jinyuan tlaÄ�ovú konferenciu v sídle spoloÄ�nosti v Tianjine s cieľom ohlásiÅ¥ novú celosvetovú brandingovú stratégiu a modernizáciu. S viac ako 6 000 úÄ�astníkmi bola konferencia prvým významným podujatím, ktoré v novom roku spoloÄ�nosÅ¥ uskutoÄ�nila. S cieľom urýchliÅ¥ medzinárodnú expanziu a novú brandingovú politiku spoloÄ�nosti, ktorá sa zameriava na mladÅ¡iu generáciu približne 30-roÄ�ných, bude nová stratégia spoloÄ�nosti Tiens Group popri kontinuálnej medzinárodnej expanzii integrovaÅ¥ témy nových zaÄ�iatkov, nových metód, nových obchodných modelov a novej budúcnosti.

Spolo�nosť Tiens Group bola založená v roku 1995 a po�as svojej 23-ro�nej histórie vyrástla z malého súkromného podniku na medzinárodný konglomerát. V sú�asnosti má spolo�nosť Tiens Group pobo�ky v 110 krajinách a regiónoch, ktoré pokrývajú trhy vo viac ako 190 štátoch sveta v oblastiach ako biotechnológia, zdravotníctvo, hotely a cestovný ruch, vzdelávanie a odborná príprava, elektronický obchod, medzinárodný obchod a financie. Podarilo sa jej tiež vytvoriť strategické aliancie s najlepšími podnikmi v mnohých krajinách a stala sa špi�kovou �ínskou globálnou zna�kou.

Konferenciu o globálnej brandingovej stratégii spoloÄ�nosti Tiens Group zahájila Carol Huangová, riaditeľka spoloÄ�nosti pre znaÄ�ky a vzÅ¥ahy z verejnosÅ¥ou. Huangová vysvetlila, že prieskum trhu spoloÄ�nosti Tiens Group ju viedol k tomu, aby presunula zameranie znaÄ�ky na mladé ženy vo veku okolo 30 rokov a spoloÄ�nosÅ¥ Tiens Group zvýši svoje úsilie smerom k podpore novej brandingovej stratégie. Na tlaÄ�ovej konferencii Tiens Group odhalila aj svoju novú znaÄ�ku Logo / VI / CI, nové aktualizované balenie produktov a nové oficiálne webové stránky. Nová stratégia digitálneho marketingu spoloÄ�nosti sa prejavuje v každom odvetví a poskytuje globálnym používateľom, ktorí sa zaujímajú o rozvoj a spoluprácu so spoloÄ�nosÅ¥ou Tiens Group, možnosÅ¥ získaÅ¥ jasné implementaÄ�né nápady, priateľskú komunitu, s ktorou môžu komunikovaÅ¥ a marketing.

Predstavitelia spoloÄ�nosti Tiens Group na tlaÄ�ovke zdôraznili aj kľúÄ�ové hodnoty znaÄ�ky, ktoré zahŕňajú zameranie na globálne trhy, posilňovanie výkonnosti a v neposlednom rade lásku, zdravie a službu komunite.

Celková zmena brandingovej stratégie spoloÄ�nosti Tiens a modernizácia jej firemných systémov CI a VI podnietia pozitívne vnímanie obrazu spoloÄ�nosti vo svete a tvorbu globálnych aliancií.

Na tomto podujatí boli po prvýkrát odhalené nové série CELLES TIANE M&Y HYDRA spoloÄ�nosti Tiens Group, ktoré nedávno získali ocenenie za najlepší vkus BEST TASTE AWARD 2017 – výroÄ�nú cenu pre výživné pleÅ¥ové prípravky (udelenú spoloÄ�nosÅ¥ou SINA Corporation, poprednou online mediálnou spoloÄ�nosÅ¥ou poskytujúcou služby v rámci Číny a globálnych Ä�ínskych komunít), Ä�o publikum s radosÅ¥ou privítalo.

V rozhovore pre médiá eÅ¡te pred tlaÄ�ovou konferenciou hovoril prezident skupiny Li Jinyuan o príležitostiach na globálnu expanziu spoloÄ�nosti Tiens Group v roku 2018: „Globálna ekonomická integrácia a informácie sa stanú trendom v roku 2018. SpoloÄ�nosÅ¥ Tiens Group využíva veľké dáta a technológie cloud computingu na integráciu svojich sietí a zabezpeÄ�enie obchodnej synergie, ktorá zahŕňa 21 oblastí v 224 krajinách a regiónoch a preniká do piatich svetadielov s cieľom naplniÅ¥ Ä�ínsku stratégiu Pásu a cesty. Tiens Group nielen „vystupuje smerom von”, ale aj „prináša dovnútra” rôzne projekty s cieľom zabezpeÄ�iÅ¥ zisk, chrániÅ¥ zamestnanosÅ¥, podporiÅ¥ zdravie a bezpeÄ�nosÅ¥ a podnietiÅ¥ rozvoj.”

Konferencie sa zúÄ�astnil aj Číňan s americkým pôvodom Richard Shaw, ktorý predtým pôsobil ako viceprezident pre strategické plánovanie/viceprezident pre riadenie portfólia znaÄ�iek pre najväÄ�Å¡iu skupinu priameho predaja na svete a nedávno sa pripojil k divízii globálneho priameho predaja spoloÄ�nosti Tiens Group ako generálny manažér. Shaw povedal, že ekosystém diverzifikácie obchodu, sieÅ¥ovej integrácie a obchodnej synergie z dielne prezidenta Li Jinyuana, vytvára výborný základ pre medzinárodné prepojenie. Je to jednoznaÄ�ne inovatívna stratégia, ktorá má potenciál staÅ¥ sa popredným obchodným modelom a trendom vo vývoji znaÄ�iek.

Pokiaľ ide o etablovanie spoloÄ�nosti Tiens Group v Dubaji, spomínané v dubajskej televízii CATV, prezident Li uviedol, že spoloÄ�nosÅ¥ si robila prieskum trhu v Dubaji už od zaÄ�iatku roka 2000. Tiens Group plne reÅ¡pektuje a rozumie miestnym zvykom a kultúre, Ä�o jej pomohlo presne definovaÅ¥ svoje spotrebiteľské skupiny v Dubaji so zameraním predovÅ¡etkým na mladých ľudí a zabezpeÄ�enie marketingu založeného na skúsenostiach, ktorý skutoÄ�ne presvedÄ�í spotrebiteľov o hodnotách produktov skupiny Tiens Group. Toto bude východisková stratégia spoloÄ�nosti Tiens Group pri rozÅ¡irovaní vplyvu svojej znaÄ�ky a jej prijatia v Dubaji. V budúcnosti bude spoloÄ�nosÅ¥ Tiens Group využívaÅ¥ osvedÄ�ené odvetvia výrobcov originálnych dielov a dizajnu v Dubaji, v ktorých sa plánuje presadiÅ¥ s vlastnými výrobkami a plánuje zapojiÅ¥ tiež logistické, skladovacie a distribuÄ�né systémy v regióne ako platformu pre dodávku produktov Tiens Group susedným regiónom vrátane Európy, Stredného východu a severnej Afriky.

Pokiaľ ide o budúcnosÅ¥ globálneho rozvoja skupiny Tiens, prezident Li zdôraznil, že spoloÄ�nosÅ¥ Tiens Group nadobudne medzinárodný imidž znaÄ�ky s kultúrne jedineÄ�nými charakteristikami a využije výhodné stratégie na podporu implementácie integrácie siete a rozvoja obchodnej synergie. Bude sa tiež usilovaÅ¥ o prehĺbenie rozvoja v regiónoch Iniciatívy pásu a cesty s cieľom vybudovaÅ¥ platformy ako Maya E-commerce, Tai Ji Sun Health, All-Legend International Tourism Union, International Hotel Alliance, SynaCo Education and Training, International Yiwu, body, e-peňaženky a iné platformy zdravotnej starostlivosti založené na dlhoroÄ�ných skúsenostiach. Integrovaný marketing a integrácia služieb budú tiež použité na podporu filozofie spoloÄ�nosti Tiens Group v oblasti vytvárania bohatstva pre rodiny na celom svete, dosiahnutie diverzifikovanej globálnej aliancie podnikov a vytvorenie svetovo uznávanej Ä�ínskej znaÄ�ky.

Po mesiacoch dôkladného plánovania a prípravy na vysokej úrovni posunie spoloÄ�nosÅ¥ Tiens Group svoju globálnu stratégiu znaÄ�ky v roku 2018 na Ä�alÅ¡iu úroveň a práve tlaÄ�ová konferencia tento proces odÅ¡tartovala. Pri oznamovaní novej stratégie internacionalizácie spoloÄ�nosti Tiens Group boli prítomní manažéri a obchodní zástupcovia spoloÄ�nosti z celého sveta a prezident spoloÄ�nosti Li Jinyuan osobne doviedol na pódium nového výkonného riaditeľa, ktorý pochádza z firmy uvedenej na rebríÄ�ku Fortune 500.

Odkaz na obrazové prílohy: http://asianetnews.net/Download.asp?ID=306162

SOURCE Tiens Group

The following two tabs change content below.
Jasmine Petters

Jasmine Petters

Jasmine hails from the city of Nizams, Hyderabad, and is currently pursuing her M.D. from there only. She is an internet wizard and has keen passion in All Things tech. She is a regular Comment contributor for The Daily Telescope and writes a Web column, in which she covers war, sports, and everything in between.
%d bloggers like this: